6. Thị thực du học Úc - Diện nghiên cứu sinh tại Úc

6. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN NGHIÊN CỨU SINH CỦA ÚC

Sinh viên quốc tế đã được chấp thuận theo học vào văn bằng thạc sỹ bằng việc nghiên cứu hoặc văn bằng tiếng sĩ được yêu cầu có thị thực du học diện nghiên cứu sau đại học

Đánh giá tính đủ điều kiện của thị thực du học di...

» Xem thêm