Du học Úc - 01

Thị thực Visa du học Úc

1. TỔNG QUAN THỊ THỰC VISA DU HỌC ÚC

Chương trình thị thực du học Úc cung cấp cho những sinh viên quốc tế cơ hội học tập ở Úc ở tất cả cấp bậc giáo dục, bao gồm tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, học nghề và những khóa học không cấp bằng. Trong năm 2009/2010, có hơn 250.000 thị thực du học đã được cấp cho những sinh viên quốc tế, những người đã được cấp phép cư trú tạm thời tại Úc. Tất cả những sinh viên quốc tế được yêu cầu phải có thị thực du học trước khi bắt đầu bất kỳ khóa học nào ở Úc.

NHỮNG THỊ THỰC DU HỌC BAO GỒM:

ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỊ THỰC DIỆN DU HỌC

Đánh giá tính đủ điều kiện của thị thực diện du học được thực hiện miễn phí từ chuyên viên di trú, cho quý vị biết được liệu quý vị có đáp ứng được những yêu cầu cơ bản để nộp đơn xin thị thực Úc hay không. Để bảo đảm việc đánh giá này cho quý vị một kết quả thực tế, hãy bảo đảm rằng thông tin mà quý vị cung cấp càng chính xác càng tốt.

ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA THỊ THỰC ÚC

HỌC TẬP Ở ÚC

Quý vị có thể tận dụng lợi thế của các trường đẳng cấp thế giới của Úc và học phí thấp! Chương trình du học sinh (OSP) cho phép những người không phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc được du học tại Úc. Đánh giá tính đủ điều kiện xin thị thực Úc miễn phí của chúng tôi được thiết kế để xác định ngay lập tức xem quý vị có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực du học Úc hay không.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn