Đầu tư Úc 01

Mối quan hệ nơi làm việc

QUAN HỆ NƠI LÀM VIỆC

Giới thiệu
Tại Úc, cả 2 luật liên bang và nhà nước chi phối gần như tất cả các góc độ của quan hệ lao động bao gồm các điều khoản, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, nghỉ, ngày lễ, thuế, hưu bổng, phân biệt đối xử, sức khỏe, an toàn nghề nghiệp.
Trên nguyên tắc, luật lao động của hệ thống liên bang được áp dụng cho các công ty nước ngoài có công ty con được đăng ký hoặc sử dụng người trong nước Úc.

Đạo luật Fair Work (Đạo luật về làm việc công bằng)
Pháp luật chủ yếu liên quan đến việc làm là Đạo luật Fair Work 2009 (Đạo luật FW), và bắt đầu hoạt động ngày 1/7/2009.

Tiêu chuẩn an toàn tối thiểu
Các tiêu chuẩn quốc gia (National Employment Standards - NES) được thể hiện trong Đạo luật FW cung cấp các tiêu chuẩn tối thiểu (hoặc “ràng buộc an toàn”) liên quan đến các điều khoản và điều kiện lao động áp dụng cho tất cả nhân viên trong pháp luật liên bang.

Có 10 tiêu chuẩn NES được tóm tắt như sau:

  1. Giờ làm việc tối đa hàng tuần: Người sử dụng lao động không được buộc người lao động phải làm việc nhiều hơn 38 giờ mỗi tuần, trừ khi thêm giờ một cách hợp lý.
  2. Yêu cầu sắp xếp công việc linh hoạt: Người lao động có quyền yêu cầu giờ làm việc linh hoạt nếu họ phải chăm sóc cho một đứa trẻ đang độ tuổi đi học hoặc một đứa trẻ dưới 18 tuổi và bị khuyết tật. Người sử dụng lao động chỉ có thể từ chối các yêu cầu trên cơ sở “kinh doanh hợp lý”.
  3. Nghỉ phép của cha mẹ: Các cha mẹ mới, từng người có thể nghỉ tối đa là 12 tháng và không được trả lương. Chính phủ liên bang đang có kế hoạch áp dụng điều luật cho phép việc nghỉ phép được trả lương cho các cha mẹ này.
  4. Nghỉ phép hàng năm: Nhân viên được nghỉ hàng năm 4 tuần được trả lương cho mỗi năm làm việc. Điều luật này sẽ chia theo tỷ lệ đối với các nhân viên bán thời gian. Công nhân làm ca được quyền nghỉ hàng năm 5 tuần được trả lương cho mỗi năm làm việc.
  5. Nghỉ phép cá nhân hoặc người giám hộ: Nhân viên được hưởng tổng cộng 10 ngày nghỉ phép cá nhân (nghỉ ốm) hoặc người giám hộ được trả lương cho mỗi năm làm việc. Nhân viên cũng có quyền được trả lương nghỉ phép ngoài chế độ và nghỉ không lương trong trường hợp người giám hộ.
  6. Nghỉ phép phục vụ cộng đồng: Nhân viên có quyền nghỉ phép không lương để thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng như dịch vụ ban giám khảo và dịch vụ khẩn cấp.
  7. Nghỉ phép dài hạn: Nghỉ phép dài hạn sẽ tiếp tục tích luỹ theo pháp luật Nhà nước. Chính phủ liên bang có kế hoạch thực hiện một hệ thống nghỉ thâm niên quốc gia trong tương lai để cung cấp quyền lợi phép nghỉ thâm  niên quốc gia phù hợp.
  8. Ngày nghỉ lễ: Một nhân viên có quyền được nghỉ việc vào các ngày nghỉ lễ theo quy định. Một nhân viên đang nghỉ lễ sẽ được hưởng lương cơ bản cho những giờ làm việc bình thường mà đúng ra họ phải làm.
  9. Thông báo và trợ cấp thôi việc: Người sử dụng lao động không được chấm dứt việc làm của người lao động, trừ khi họ đã đưa văn bản thông báo cho nhân viên trong thời gian cần thiết, hoặc trừ khi họ đã trả cho nhân viên  một khoản tiền lương thay cho thời hạn thông báo. Người lao động được trả tiền trợ cấp thôi việc tại nơi chấm dứt công việc vì người sử dụng lao động không còn đòi hỏi công việc của họ được thực hiện bởi bất kì ai nữa. Khoản tiền trợ cấp được quy định trong NES.
  10. Bảng thông tin về Làm việc Công bằng (Fair Work): Người sử dụng lao động được yêu cầu phải cung cấp cho nhân viên mới về Bảng Thông Tin Fair Work ngay sau khi họ bắt đầu làm việc. Bảng thông tin này được công bố bởi Fair Work Úc, chứa thông tin chung về điều khoản và điều kiện làm việc theo Đạo Luật FW.

Phần thưởng
Phần thưởng này là văn bản pháp luật có chứa các điều khoản và điều kiện áp dụng cho hầu hết các nhân viên làm việc trong các ngành nghề cụ thể. Các điều khoản và điều kiện trong phần thưởng sẽ bổ sung cho những tiêu chuẩn trong NES và người sử dụng lao động cần phải đảm bảo họ đã quen thuộc với bất kỳ phần thưởng nào họ có thể áp dụng cho nhân viên của họ.

Thỏa thuận doanh nghiệp
Thỏa thuận doanh nghiệp là những thỏa thuận có chứa các điều khoản và điều kiện của một nhóm nhân viên, thường có chung một nhà tuyển dụng. Thỏa thuận doanh nghiệp được đàm phán giữa nhà tuyển dụng và nhân viên của mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua đại diện thương lượng, ví dụ như một công đoàn lao động.

Hợp đồng lao động cá nhân
Người sử dụng lao động và cá nhân người lao động cũng có thể có một hợp đồng lao động cá nhân, dựa trên các tiêu chuẩn lao động tối thiểu quy định theo pháp luật, phần thưởng và thỏa thuận doanh nghiệp. Các điều khoản của Hợp đồng lao động cá nhân không thể cung cấp cho các điều khoản và điều kiện kém thuận lợi hơn so với những luật định đề ra trong các văn bản pháp luật nêu trên.

Hợp đồng cá nhân có thể giải quyết điều khoản và điều kiện cho những người có tên trong các văn bản khác. Các điều khoản và điều kiện có thể được giải quyết bao gồm tiền thưởng, tiền lương đền bù cho các sắp xếp và hạn chế liên quan đến thời gian sau giờ làm.

Các khiếu nại về công việc có thể xảy ra
Sa thải bất công: Đạo luật FW cung cấp một cơ chế cho một số nhân viên nhất định để kiềm hãm việc chấm dứt công việc của họ bằng cách tuyên bố đã có một “sa thải bất công” trên cơ sở rằng việc chấm dứt là khắc nghiệt, bất công hay bất hợp lý trong tất cả các trường hợp. Nếu một nhân viên thành công trong việc đưa một tuyên bố sa thải bất công, họ có thể được phục hồi với đầy đủ tiền lương hoặc có thể nhận được lên đến 6 tháng tiền lương như tiền bồi thường.

Bảo Vệ Chung: Một nhân viên có thể lên tiếng theo các quy định bảo vệ chung của Đạo Luật FW nếu người sử dụng lao động có “hành động bất lợi” đối với người lao động bởi vì người sử dụng lao động có quyền tại nơi làm việc. Khiếu nại về hành động bất lợi cũng có thể được áp dụng với các nhân viên tiềm năng, các nhà thầu độc lập và không giới hạn đến sự thôi việc hoặc các tình huống có thể xảy ra khi thầu hợp đồng.

Sự phân biệt đối xử: Ngoài các quy định bảo vệ chung trong Đạo Luật FW, một nhân viên cũng có thể có khiếu nại về việc phân biệt đối xử của người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động trước đây của họ theo luật chống phân biệt đối xử của Liên bang hay Tiểu bang. Những khiếu nại này sẽ thành công nếu người lao động bị phân biệt đối xử thiếu thiện cảm hơn so với những người khác vì, ví dụ: tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, sở thích tình dục
hoặc sự tồn tại hoặc nhận thức tồn tại của một người khuyết tật.

Các khiếu nại khác có thể xảy ra: ví dụ như vi phạm hợp đồng lao động hoặc hành vi gây hiểu lầm và lừa đảo liên quan đến việc làm theo Đạo Luật Thực hành Thương mại Liên bang. 

Sức khỏe và An toàn lao động 
Úc có một chế độ nghề nghiệp toàn diện về sức khỏe và an toàn lao động hoạt động ở cấp Nhà nước, yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo sức khỏe, an toàn, phúc lợi của người lao động và những người lao động khác tại nơi làm việc. 

Thanh tra viên sức khỏe và an toàn được trao quyền để kiểm tra nơi làm việc đảm bảo rằng người sử dụng lao động tuân thủ y tế lao động và các nghĩa vụ an toàn. Mọi vi phạm sức khỏe và an toàn lao động sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng lao động, bao gồm cả giám đốc, cán bộ quản lý để truy cứu trách nhiệm. Tiền phạt lên đến 1,6 triệu đô và có thể bị phạt tù.

Sự phân biệt đối xử
Ngoài việc cấm phân biệt đối xử theo quy định bảo vệ chung trong Đạo Luật FW, có luật chống phân biệt đối xử ở cấp liên bang và nhà nước nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trên cơ sở quy định liên quan đến tuyển dụng, các điều khoản và điều kiện việc làm: sa thải một nhân viên, tiếp cận các cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Các căn cứ trên có thể thấy có rất nhiều trường hợp cho một người khiếu nại về việc phân biệt đối xử. Cũng như các căn cứ thường được khiếu kiện như người khuyết tật, tuổi tác, giới tính và chủng tộc, khiếu nại cũng có thể bị đưa ra về việc phân biệt đối xử trên cơ sở khai thác quốc gia, quan điểm chính trị, giới tính, hồ sơ hình sự và hồ sơ y tế.

Hưu bổng
Dựa trên các chương trình bảo đảm hưu bổng bắt buộc tại Úc, người sử dụng lao động phải đóng góp hưu bổng cho nhân viên của họ. Theo Đạo luật Bảo Đảm Hưu Bổng 1992, tất cả các nhà tuyển dụng được yêu cầu phải đóng tiền hưu trí bắt buộc vào một quỹ hưu bổng hợp lệ (hiện tại là 9% thu nhập thời gian bình thường của một nhân viên, nhưng tăng 0.25% vào ngày 1/7/2013 và mỗi năm sau đó cho đến khi đạt đến 12% vào ngày 30/06/2020). Nếu người sử dụng lao động không thực hiện, hoặc không đóng đủ cho nhân viên, sẽ phải chịu trách nhiệm phụ trách về việc bảo đảm hưu bổng.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn