Đầu tư Úc 01

Luật môi trường

LUẬT MÔI TRƯỜNG

Luật môi trường và quy hoạch ở Úc trải qua sự thay đổi thường xuyên khi luật pháp cố gắng để phù hợp với sự thay đổi của tự nhiên và môi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phải quan tâm cho phù hợp với luật môi trường và quy hoạch và chi phí cho việc tuân thủ thường là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra các quyết định để tiến hành các dự án phát triển.

Pháp luật liên bang

Pháp luật về môi trường liên bang được thực hiện nhằm thi hành hiệp ước quốc tế hoặc các khu vực khác, nơi mà Quốc hội liên bang có quyền lập pháp. Chính phủ liên bang có thể vào cuộc khi sự phát triển xảy ra trên đất thuộc sở
hữu của chính phủ liên bang hoặc trong trường hợp sự phát triển này có thể ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề môi trường quốc gia. Luật Bảo vệ môi trường và Bảo tồn đa dạng sinh học năm 1999 (Úc) là phần chính của pháp luật liên bang có quy định các vấn đề môi trường và di sản. Các luật liên bang khác có thể áp dụng như các luật về hàng hải hoặc pháp luật quy định việc xuất khẩu một số chất thải nguy hại nhất định.

Luật của tiểu bang và vùng lãnh thổ

Luật quy hoạch
Chấp thuận cho việc sử dụng hoặc phát triển đất phải được thông qua theo luật quy hoạch của các bang và các vùng lãnh thổ. Luật này kiểm soát những loại hình phát triển nào đòi hỏi phải có sự chấp thuận và từ đó phải có được sự phê duyệt của cơ quan công quyền. Cho dù bản quy hoạch được thông qua tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp đề xuất, đất trong khu quy hoạch và tiềm năng môi trường đều tác động đến doanh nghiệp.

Quá trình đánh giá để phê duyệt bản quy hoạch có sự khác nhau giữa từng bang và từng vùng lãnh thổ và hầu như luôn luôn liên quan đến sự tham gia của công chúng. Công chúng có quyền làm các đệ trình về các đề xuất quy hoạch và trong một số trường hợp, những người phản đối với đề xuất quy hoạch có quyền kháng cáo quyết định một cơ quan công quyền lên tòa án.
Trong quá trình đánh giá môi trường, các cơ quan công quyền giải quyết hồ sơ, có thể thực hiện các yêu cầu hoặc điều trần công khai.

Phê duyệt quy hoạch có thể được đưa ra bởi chính quyền địa phương, chính quyền bang hoặc các hội đồng độc lập. Hầu hết phê duyệt phát triển sẽ được kèm theo điều kiện quy định việc phát triển được thực hiện như thế nào.
Những điều kiện phê duyệt có thể cần những sự đóng góp cho việc phát triển, trong đó có thể bao gồm các khoản đóng góp tài chính, sự cống hiến của đất, cung cấp các thông số về môi trường. Các kề hoạch quản lý môi trường cần được soạn thảo và thực hiện trong suốt thời gian phát triển khi cần được phê duyệt.

Luật môi trường
Nói chung, pháp luật về môi trường đặt ra một nhiệm vụ đó là để tránh sự cố ô nhiễm. Ngoài phê duyệt quy hoạch, một số quy hoạch đòi hỏi phải có phê duyệt hoặc giấy phép từ cơ quan công quyền điều tiết các vấn đề về môi trường. Những phê duyệt cho phép các doanh nghiệp gây ô nhiễm trong giới hạn nhất định. Ví dụ, giới hạn về việc xả nước thải hoặc mức độ tiếng ồn có
thể được phát ra từ một cơ sở.

Hầu hết các bang và vùng lãnh thổ có một cơ quan chuyên môn có thẩm quyền theo luật định với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Cơ quan có thẩm quyền này sẽ phê duyệt bao gồm các điều kiện và cũng sẽ tiến hành điều tra các hành vi bị cáo buộc gây gây hại cho môi trường, sự cố ô nhiễm.

Các luật khác quy định các tác động của phát triển đối với các loài bị đe dọa, di sản, quản lý nguồn nước, chất thải, hàng hóa độc hại, nguy hiểm, môi trường biển. Phê duyệt hoặc giấy phép có thể được yêu cầu theo luật này, thêm vào đó sự phê duyệt có thể được yêu cầu theo quy hoạch, hoặc các luật về môi trường khác.

Cuối cùng, luật pháp các bang và vùng lãnh thổ có quy định về đất bị ô nhiễm. Quy định thường đặt trách nhiệm khắc phục ô nhiễm đất lên người gây ô nhiễm. Trong một số trường hợp, chủ đất sẽ chịu trách nhiệm khắc phục đất. Sự hiểu biết liệu đất đai bị ô nhiễm và ô nhiễm ở cấp nào là rất quan trọng cho các nghĩa vụ tài chính có thể xảy ra trong bất kỳ hoạt động khắc phục hậu quả nào.

Khảo sát tính khả thi
Quy hoạch thích hợp và thẩm định môi trường sẽ giúp những ai giữ quyền quyết định đang chuẩn bị tiếp quản đất hoặc thiết lập một doanh nghiệp tại Úc. Một báo cáo thẩm định sẽ trang bị cho những người quyết định những thông tin về tình trạng đất đai, phê duyệt này sẽ cần thiết trong việc thành lập một doanh nghiệp hoặc phê duyệt nào hiện tại đang áp dụng cho các doanh
nghiệp được mua. Xác định phê duyệt đang có hoặc phê duyệt mà có thể cần thiết để thành lập hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp giúp đánh giá các rủi ro và trách nhiệm tiến hành các công việc kinh doanh.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn