Đầu tư Úc 01

Luật Hợp Đồng

LUẬT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là một thỏa thuận hoặc cam kết có hiệu lực pháp lý. Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực thi hành khi nó đáp ứng được các yêu cầu có liên quan bao gồm cả cung cấp, chấp nhận, xem xét, có ý định tạo ra quan hệ pháp lý và chắc chắn. Trong luật hợp đồng thường quy định bởi pháp luật chung cũng có pháp luật để khắc phục hành vi không công bằng và vô lương tâm.

Hợp đồng sẽ không có hiệu lực khi nó vi phạm pháp lệnh hoặc chính sách công. Nói chung chỉ các bên tham gia hợp đồng bị ràng buộc và phải thực hiện hợp đồng.

Luật hợp đồng không công bằng
Pháp luật gần đây đã được thông qua để đưa ra một đạo luật quốc gia mới cấm các điều khoản không công bằng trong hợp đồng người tiêu dùng. Những cải cách này có ý nghĩa quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp Australia khi phải đối mặt với người tiêu dùng.

Phạm vi của chế độ hợp đồng không công bằng mới là gì?
Chế độ mới sẽ được áp dụng đối với “hợp đồng người tiêu dùng mẫu” ký kết giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng, và đối với các hợp đồng là những sản phẩm tài chính hoặc là cung cấp (hoặc cung cấp có thể) của dịch vụ tài chính. Pháp luật mới không có ý định áp dụng đối với các hợp đồng doanh nghiệp với doanh nghiệp và sẽ chỉ áp dụng cho các hợp đồng ký kết bởi người tiêu dùng cá nhân và các công ty.

Đạo luật mới quy định rằng bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng người tiêu dùng mẫu được coi là “không công bằng” có thể xem như vô hiệu và được xử lý như thể nó chưa từng tồn tại. Nếu điều khoản không công bằng không có thể bị loại bỏ, toàn bộ hợp đồng có khả năng bị xem là vô hiệu. Người tiêu dung có thể tìm cách để chống lại điều khoản không công bằng hoặc khiếu nại về điều khoản này với cơ quan quản lý có liên quan. Các biện pháp khắc phục được đưa ra bởi cơ quan quản lý có liên quan hoặc người tiêu dùng bị ảnh hưởng bao gồm huấn thị, thông báo, hoặc yêu cầu Tòa án đưa ra mức xử lý thích hợp (bao gồm cả việc hoàn lại tiền).
 

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn