Đầu tư Úc 01

Khát quát về nước Úc

Chính Phủ

Úc có một nền chính trị ổn định, độc lập, tự trị và theo chế độ dân chủ nghị viện của Anh. Úc là một liên bang bao gồm sáu tiểu bang và hai vùng lãnh thổ có quyền hạn chính nhất định đã được quy định trong một văn bản Hiến pháp trong Khối thịnh vượng chung, Commonwealth (ví dụ: công ty, thương mại, ngoại giao, an sinh xã hội, tài chính, thuế, thông tin liên lạc, ngân hàng và sở hữu trí tuệ), còn lại quyền hạn trao quyền quốc hội của tiểu bang và vùng lãnh thổ (ví dụ như giáo dục, y tế, nhà ở, giao thông vận tải, cảnh sát).

Mỗi tiểu bang được chia thành hội đồng địa phương khu vực, với trách nhiệm bao gồm lập kế hoạch và phát triển dịch vụ xã hội hướng vào người dân của khu vực đó. Chính phủ không có sức mạnh tuyệt đối do việc “phân chia quyền lực” giữa ba phần quản lý quốc gia: cơ quan lập pháp (ban hành luật), hành pháp (quản lý pháp luật) và tư pháp (diễn giải và thực thi pháp luật).

Hệ Thống Pháp Lý

Dựa trên hệ thống pháp luật Anh, Úc có 2 nguồn pháp luật: Các đạo luật (pháp luật được ban hành bởi các cấp chính quyền) và các thông luật (quyết định của thẩm phán được thực hiện ở các mức độ khác nhau của tòa án).

Hệ thống luật pháp tồn tại ở một cấp Nhà nước và Khối thịnh vượng (hoặc liên bang) chung. 

Tòa án Liên bang có quyền lực pháp lý đối với tất cả các vấn đề được Quốc hội Liên bang thong qua và công bố, có liên quan hầu hết đến các tranh chấp thương mại lớn bao gồm những vấn đề về Đạo luật Doanh Nghiệp 2001 và Đạo luật về Cạnh tranh & Tiêu dùng 2010. Tòa án này cũng có thể giải quyết khiếu nại theo thông luật, vốn chủ sở hữu gắng liền với những tuyên bố theo luật định. Tuy nhiên những khiếu nại không có thẩm quyền trong trường hợp không có yêu cầu bồi thường theo luật định của Khối thịnh vượng chung. Không có định mức số tiền phải trả cho những thủ tục tố tụng tại tòa án liên bang.

Ở 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ của Úc, mỗi nơi đều có một Tòa án tối cao để giải quyết các tranh chấp thương mại lớn mà không thể được xử lý bởi tòa án thấp hơn trong cấu trúc tòa án, nói cách khác chỉ có Tòa án Tối cao mới có thẩm quyền phù hợp trong những tranh chấp thương mại này. Trong cấu trúc của mỗi Tòa án Tối cao nói chung sẽ có những bộ phận hoặc danh sách riêng biệt để giải quyết các loại tranh chấp khác nhau (ví dụ như doanh nghiệp, thương mại, xây dựng và bất động sản).

Có hai cấp độ của tòa án dưới Tòa án Tối cao trong mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Đây là những Toà án thuộc Quận hoặc Hạt hoặc Tòa án địa phương. Một thẩm phán thường chủ trì Tòa án thuộc Quận trong khi là một thẩm phán hoặc một thẩm phán hòa giải chủ trì một Tòa án địa phương. Ngoài ra, cũng có nhiều tòa án quản lý từng lĩnh vực cụ thể của pháp luật như quan hệ lao động, khiếu nại hành chính, cạnh tranh và tiếp quản.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn