Đầu tư Úc 01

Huy động Vốn

HUY ĐỘNG VỐN

Luật Doanh nghiệp sẽ quy định tất cả các hoạt động gây quỹ trong nước Úc, cho dù được tổ chức bởi người Úc hoặc người nước ngoài.

Trừ các trường hợp ngoại lệ cụ thể được áp dụng (như được quy định trong luật Doanh nghiệp), một người không được phép chào bán chứng khoán cho cư dân Úc trừ khi họ đã nộp đơn cho ASIC một tuyên bố công khai, trong đó có tất cả các thông tin mà các nhà đầu tư và cố vấn chuyên môn của họ sẽ đòi hỏi hợp lý để thực hiện đánh giá thông tin của lời mời. Ngoài ra, luật Doanh
nghiệp yêu cầu một sự trình bày nhất định liên quan đến các loại chứng khoán.

Ngoại lệ cho các chế độ công bố thông tin áp dụng chủ yếu đối với các nhà đầu tư tinh vi (hoặc có cao giá trị ròng), hoặc trong trường hợp số tiền đầu tư tối thiểu vượt quá ngưỡng quy định.

Nói chung, Úc được xem là có một chế độ cho phép gây quỹ được thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng và (trong trường hợp của các dịch vụ thứ cấp) thường không cần giấy quảng cáo chính thức.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn