Đầu tư Úc 01

Đầu tư nước ngoài

ĐẦU TƯ TỪ NƯỚC NGOÀI

Chính sách đầu tư nước ngoài của Chính phủ Úc được thực hiện thông qua Đạo luật Mua lại và tiếp quản công ty nước ngoài 1975 của Úc (Foreign Acquisitions and Takeovers Act - FATA).

Theo FATA, hội đồng xét duyệt đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Review Board - FIRB) sẽ đánh giá các đề xuất và tư vấn cho các quỹ liên bang chịu trách nhiệm về việc quản lý các quy định và phê duyệt đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi thẩm quyền của FATA.

FATA áp dụng đối với các đề xuất đầu tư của các đối tượng quan tâm tại nước ngoài. Một đối tượng quan tâm tại nước ngoài là cá nhân không thường trú tại Úc và một công ty trong đó nhân viên không thường trú tại Úc hoặc một công ty nước ngoài có mối quan tâm đáng kể.

Một đối tượng quan tâm nước ngoài được công nhận phải là một đối tượng có vốn sở hữu 15% trở lên do một người không cư trú hoặc công ty nước ngoài và các tổ chức bất kỳ, hoặc nắm giữ 40% trở lên trong tổng số hai hay nhiều người không cư trú hoặc công ty nước ngoài (có hoặc không kết nối với nhau) và bất kỳ tổ chức nào khác, trong bất kỳ công ty, kinh doanh, hoặc công ty ủy thác. Đối tượng quan tâm này sẽ truy nguyên để trong trường hợp nếu đối tượng này là một công ty hay công ty ủy thác, công ty hay công ty ủy thác thứ hai cũng được coi là một đối tượng quan tâm tại nước ngoài.

Một giao dịch do nhà đầu tư nước ngoài cần được thông báo cho Hội Đồng Duyệt Xét Đầu Tư Nước Ngoài (FIRB) phụ thuộc vào quốc tịch của nhà đầu tư, lĩnh vực công nghiệp trong việc đầu tư được thực hiện và giá trị đầu tư. Ví dụ về các ngưỡng tháng 7/2012 như sau: 

Việc mua lại (bao gồm cả cổ phiếu hoặc tài sản) của một doanh nghiệp Úc hiện có có giá trị 244 triệu đô Úc (đối với các nhà đầu tư không phải cư dân Hoa Kỳ) hoặc 1062 triệu đô Úc (cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ) hoặc việc mua lại của một doanh nghiệp tại Úc hiện trong một lĩnh vực nhạy cảm được quy định như phương tiện truyền thông, viễn thông, giao thông vận tải cho các nhà đầu tư không phải cư dân Mỹ trị giá 244 triệu đô Úc bởi một nhà đầu tư Mỹ;

Tiếp quản của công ty nước ngoài có các chi nhánh hoặc tổng tài sản tại Úc có giá trị hơn 244 triệu đô;

Tất cả đầu tư trực tiếp của các chính phủ nước ngoài, hoặc cơ quan của họ, bất kể quy mô;

Việc mua lại đất đô thị (bao gồm cả lãi phát sinh thông qua hợp đồng cho thuê, các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, tài chính, mua lại đất đô thị trong công ty, quỹ tín thác) có liên quan đến việc mua lại:

Phát triển bất động sản thương mại nơi không có người cư trú, nơi có tài sản là đối tượng của một danh sách di sản, trị giá 5 triệu đồng trở lên,

Cơ sở lưu trú, không phân biệt giá trị;

Bỏ trống bất động sản, không phân biệt giá trị;

Khu dân cư bất động sản, không phân biệt giá trị, hoặc

Cổ phiếu, đơn vị trong tập đoàn đất đô thị hay bất động sản ủy thác của Úc, không phân biệt giá trị.

Việc sắp xếp huy động vốn bao gồm công cụ nợ có đặc điểm bán cổ phần sẽ được coi như đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thông báo sẽ bao gồm việc nộp đơn theo luật định cùng với những thông tin thêm. Sẽ có 30 ngày kiểm tra và 10 ngày thông báo khi đơn được chính thức nộp cho FIRB. FIRB sẽ không thể ngăn chặn hoặc áp đặt các điều kiện về giao dịch một khi qua hạn khoảng thời gian này. Tuy nhiên đối với những đề xuất phức tạp hơn, thời gian kiểm tra có thể được gia hạn lên đến 90 ngày.

Nói chung, những trường hợp đầu tư từ nước ngoài sẽ chỉ bị từ chối khi nó bị đánh giá là trái với lợi ích quốc gia.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn