Đầu tư Úc 01

Cơ quan hành chính của một công ty

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA MỘT CÔNG TY

Ban Giám Đốc
Một công ty đại chúng phải có ít nhất 3 giám đốc và một công ty tư nhân phải có ít nhất 1 giám đốc. Trong trường hợp công ty đại chúng có ít nhất 2 giám đốc, họ phải là người thường trú tại Úc. Còn đối với công ty tư nhân thì ít nhất 1 giám đốc thường trú tại Úc. Luật pháp Úc nhấn mạnh nghĩa vụ ủy thác trên từng mỗi giám đốc, liên quan đến sự trung thực, chăm sóc hợp lý, sự siêng năng, sử dụng thông tin và vai trò hợp lý.

Kế toán
Một công ty được yêu cầu phải giữ hồ sơ kế toán, ghi lại, phải giải thích chính xác các giao dịch, tình hình tài chính của công ty. Sổ sách kế toán như vậy để cho phép việc chuẩn bị và (nếu cần thiết) kiểm toán báo cáo tài chính trong việc “trung thực và công bằng”. Ngoài ra, các công ty phải duy trì đăng ký dựa trên các luật định khác nhau. Về việc báo cáo của các đơn vị, các công ty tư nhân lớn và các công ty tư nhân có vốn sở hữu nước ngoài phải báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán Úc và các tuyên bố về “Các vấn đề khẩn cấp của các Tập đoàn”. 

Các cuộc họp thường niên

Đối với một công ty đại chúng, một cuộc họp thường niên sẽ được tổ chức một lần trong mỗi năm và trong vòng 5 tháng cuối của năm tài chính. Các tài khoản (bao gồm một bảng cân đối, tài khoản lợi nhuận và thua lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền mặt, tuyên bố của giám đốc, báo cáo của Giám đốc và (nếu cần thiết) báo cáo một kiểm toán viên) phải được chuẩn bị trước cuộc họp thường niên.

Một công ty tư nhân không cần phải tổ chức một cuộc họp thường niên mỗi năm.

Báo cáo tài chính
Công ty phải nộp báo cáo tài chính của họ với ASIC trong vòng 4 tháng cuối cùng của năm tài chính. Tuyên bố Giám đốc bao gồm một tuyên bố về các ý kiến của Giám đốc cho những căn cứ hợp lý tin rằng công ty sẽ có thể trả được nợ và khi đến hạn thì phải nộp.

Kiểm toán
Tất cả các báo cáo của đơn vị, các công ty tư nhân lớn và các công ty tư nhân có vốn sở hữu nước ngoài phải có báo cáo tài chính được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán đã đăng ký. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về sự trung thực, công bằng của các báo cáo tài chính, phù hợp với bộ phận liên quan của pháp luật và áp dụng các chuẩn mực kế toán. Ngoài ra, tuyên bố của Giám đốc tùy thuộc vào việc kiểm toán.

Bảng báo cáo về Công ty hàng năm
Mỗi năm công ty phải xác nhận thông tin quan trọng liên quan đến giám đốc, cổ phần và doanh nghiệp nói chung. Thông tin này được cung cấp bởi ASIC trên một “Tuyên bố Công ty hàng năm” được gửi đến địa chỉ đã đăng ký. Công ty cũng phải trả một khoản phí đánh giá hàng năm. Nếu bảng tuyên bố cần sửa đổi, công ty phải nộp một mẫu Form 484 đến ASIC về các chi tiết thay đổi.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn