Đầu tư Úc 01

Cơ cấu kinh doanh tại Úc

CƠ CẤU KINH DOANH TẠI ÚC

Công ty
Một công ty là một thực thể được pháp luật công nhận gồm những thành viên có cùng mục đích. Các công ty được quản lý bởi Đạo luật Doanh nghiệp 2001.

Có hai loại công ty:

  • Công ty tư nhân.
  • Công ty đại chúng.

Hình thức thông dụng nhất của công ty tư nhân là một công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, mặc dù cũng có những công ty tư nhân không phải trách nhiệm hữu hạn. Các công ty tư nhân thường có tối đa 50 cổ đông (không phải nhân viên). Lợi ích của việc thành lập loại công ty này vì nó giới hạn trách nhiệm của các thành viên tương ứng với số cổ phần. Tuy nhiên cũng có những hạn chế về loại công ty tư nhân này liên quan đến quyền chuyển nhượng cổ phần và cấm không bán cổ phần một cách đại trà, hoặc không cho công chúng đăng ký cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty.

Kết quả của một công ty tư nhân vi phạm luật Doanh nghiệp là cơ quan quản lý doanh nghiệp (Ủy ban Đầu tư và chứng khoán- Australian Securities and Investments Commission - ASIC) có thể yêu cầu các công ty chuyển hình thức sang công ty đại chúng.

Các công ty tư nhân sẽ được hưởng một số quyền lợi hơn các công ty đại chúng về thủ tục thành lập bao gồm:

  • Yêu cầu phải có tối thiểu một giám đốc cư trú tại Úc;
  • Không bắt buộc tổ chức một cuộc họp chung hàng năm; và
  • Không bắt buộc phải có một thư ký trong công ty.

Bất kỳ công ty nào không phải là công ty tư nhân thì sẽ là công ty đại chúng. Bao gồm công ty kết hợp trong một Liên bang hoặc nội bộ lãnh thổ và nằm trong danh sách giao dịch chứng khoán chính thức. Các loại công ty đại chúng bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, trách nhiệm hữu hạn bảo đảm, công ty không thuộc trách nhiệm hữu hạn.

Công ty đại chúng bị lệ thuộc vào những yêu cầu báo cáo khó khăn hơn công ty tư nhân và phải có ít nhất 3 giám đốc, 2 người trong số họ phải thường phải cư trú tại Úc và có ít nhất 1 thư ký. Không giới hạn về số lượng cổ đông trong công ty đại chúng.

Hiệp hội doanh nghiệp

Một hiệp hội các doanh nghiệp là một doanh nghiệp riêng biệt được tạo ra bởi các điều lệ hoặc quy định. Theo mục đích của các luật Doanh nghiệp, một hiệp hội doanh nghiệp bao gồm một công ty (như mô tả ở trên), một hiệp hội các công ty và một số các công ty chưa hợp nhất, nhưng đặc biệt không bao gồm các tập đoàn độc quyền và cơ quan công quyền được miễn thuế. Một công ty chưa hợp nhất có thể hội đủ điều kiện như là một hiệp hội doanh nghiệp nếu có những quyền hạn nhất định của một công ty như quyền hạn nắm giữ tài sản.

Công ty liên doanh

Hai hoặc nhiều cá nhân hoặc công ty có thể kinh doanh như một công ty liên doanh. Công ty liên doanh được quản lý bởi pháp luật chung và luật pháp hợp đồng. Công ty có thể hợp nhất hoặc chưa hợp nhất (có nghĩa là, không phải là một công ty riêng biệt trên pháp lý). Công ty liên doanh chưa hợp nhất thường giống như quan hệ đối tác. Công ty liên doanh phổ biến trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ và dầu khí cũng như các hiệp hội phi lợi nhuận. Công ty liên doanh thường được thành lập để tham gia vào một dự án có thời gian hạn định chứ không kinh doanh liên tục.

Quan hệ đối tác

Một mối quan hệ đối tác theo luật Úc là một tập hợp những người thực hiện kinh doanh với nhau cùng mục đích lợi nhuận. Yêu cầu các đối tác thực sự đang kinh doanh doanh phải cùng chung mục đích như vậy với tất cả các đối tác khác. Một quan hệ đối tác không phải là một đối tượng pháp lý riêng biệt. Quan hệ đối tác được quy định theo pháp luật nhà nước, chẳng hạn như Đạo luật Quan hệ đối tác 1892 (NSW).

Một yếu tố thiết yếu của quan hệ đối tác là sự tồn tại của doanh nghiệp bao gồm thương mại, nghề nghiệp. Công ty cũng cần phải có chung mục đích và phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng trường hợp.

Trong quan hệ đối tác vô hạn, các đối tác liên kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của nhau. Trong quan hệ đối tác hữu hạn thì có hai loại đối tác:

  • “Đối tác hữu hạn” có trách nhiệm giới hạn; và
  • “Các đối tác chung khác” có trách nhiệm không giới hạn và thường thực hiện vai trò quản lý trong hoạt động của doanh nghiệp.

Một quan hệ đối tác hữu hạn phải có ít nhất một đối tác chung và ít nhất một đối tác hữu hạn. Một quan hệ đối tác hữu hạn không phải là một đối tượng pháp lý riêng biệt.

Công ty ủy thác (Trust)

Một doanh nghiệp có thể hoạt động thông qua việc ủy thác. Người được ủy thác cần phải được bổ nhiệm, có sở hữu tài sản của doanh nghiệp, có hoạt động kinh doanh thay mặt cho những người ủy thác hoặc trong việc theo đuổi một mục tiêu hợp pháp (ví dụ như tổ chức từ thiện). Người được ủy thác có thể là một cá nhân hay một công ty, bao gồm cả công ty nước ngoài. Việc ủy
thác không phải là một đối tượng pháp lý riêng biệt nhưng trách nhiệm có thể được hạn chế. Thường thì người được ủy thác là một đối tượng pháp lý riêng biệt chẳng hạn như một công ty chuyên việc ủy thác để đối mặt với trách nhiệm của người được ủy thác.

Người được ủy thác có nhiệm vụ chăm sóc người ủy thác và có một số nhiệm vụ khác như trách nhiệm thực hiện tốt kinh doanh, tránh xung đột lợi ích, công bố đầy đủ và không có bất kì lợi nhuận bí mật nào khác.

Việc ủy thác có thể là cá nhân hay cộng đồng. Công ty ủy thác chung của cộng đồng có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Công ty nước ngoài có đăng ký

Một công ty nước ngoài có thể thành lập hoặc không thành lập ngoài Úc. Một công ty nước ngoài phải đăng ký với ASIC để thực hiện kinh doanh tại Úc nếu nó có một địa điểm kinh doanh tại Úc, thành lập hoặc sử dụng một cổ phần chuyển nhượng hoặc văn phòng đăng ký cổ phần tại Úc, hoặc điều hành, quản lý hoặc giao dịch nhà đất tại Úc dưới hình thức là một công ty môi giới hoặc đại diện cá nhân hợp pháp.

Một công ty ở nước ngoài có nhu cầu tiếp tục kinh doanh tại Úc có thể lựa chọn hoặc đăng ký một công ty con hoặc thành lập một văn phòng chi nhánh bằng cách đăng ký một công ty nước ngoài. Nếu một văn phòng chi nhánh được thành lập, các công ty nước ngoài phải đăng ký với ASIC và một văn phòng địa phương cư dân Úc phải được chỉ định. Cho dù công ty nước ngoài này đang kinh doanh tại Úc, vẫn phụ thuộc vào việc áp dụng các nguyên tắc pháp lý có liên quan và hoàn cảnh của từng trường hợp.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn